29.01.2013 15:05:25
Podle lidovců jsou S-karty protiprávní
Právní stanovisko KDU-ČSL ke statutu sKaret:

1. Zítra bude pravděpodobně zveřejněn nález ÚOOÚ, který stanoví pokutu pro MPSV za nakládání s citlivými daty sociálních klientů v informačních systémech a ve smlouvě s Českou spořitelnou.
2. Předání osobních údajů sociálních klientů je klíčový parametr smlouvy, bez něj nemůže smluvní vztah fungovat.
3. Jestliže ÚOOÚ dojde k závěru, že MPSV nemá data poskytnout, pak je jediným řešením změna zákona, ne smlouvy. Zaplacením pokuty se totiž protiprávní stav nezmění.
4. PODLE SOUČASNÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU platí, že právní úkon, který je od počátku nemožný, je neplatný a neexistuje možnost neplatnost zhojit. MPSV tedy čelí právní nemožnosti data vydat a tudíž nemohlo podepsat smlouvu s tímto parametrem.
5. K údajné neziskovosti operace sKarta, zaujímá KDU-ČSL toto stanovisko:

Zákon 21/1992 Sb. O bankách výslovně uvádí, že:
§12
(1) Banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu je povinna při výkonu své činnosti postupovat obezřetně, zejména provádět obchody způsobem, který nepoškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů a neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky.
(2) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu nesmí uzavírat smlouvy za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné, pro banku, zejména takové, které zavazují banku nebo pobočku banky z jiného než členského státu k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění zjevně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě. Smlouvy uzavřené v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.


Na základě těchto skutečností se KDU-ČSL rozhodla podat trestní oznámení na neznámého pachatele se skutkovou podstatou
a)zneužití pravomoci úřední osoby
b)zneužití osobních údajů
c)porušení povinností při správě cizího majetku
Závěr:
Pokud smlouva neplatí z důvodů porušení zákona o ochraně osobních údajů, uvedený trestný čin nevznikl. Pokud bude stát trvat na platnosti smlouvy, pak je trestní oznámení s výše uvedenou skutkovou podstatou zcela na místě.

K údajné neziskovosti operace sKarta, zaujímá KDU-ČSL toto stanovisko:

Zákon 21/1992 Sb. O bankách výslovně uvádí, že:
§12
(1) Banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu je povinna při výkonu své činnosti postupovat obezřetně, zejména provádět obchody způsobem, který nepoškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů a neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky.
(2) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu nesmí uzavírat smlouvy za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné, pro banku, zejména takové, které zavazují banku nebo pobočku banky z jiného než členského státu k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění zjevně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě. Smlouvy uzavřené v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

KDU-ČSL tedy zastává názor, že bud´je smlouva pro Českou spořitelnu nevýhodná a tudíž lze zpochybnit její platnost, nebo je transakce zisková, pak by ale banka měla říci pravdu.


KUDY DÁL? KDU-ČSL má řešení, které je levné pro stát a důstojné pro SOCIÁLNÍ klienty
Otevřený model výplaty sociálních dávek
Otevřený model výplaty sociálních dávek na koncesním základu (vychází z podání NRZP na ÚOHS) umožní:
a) naplnění dvou základních cílů státu
1) snížit stávající provozní náklady státu na hotovostní výplatu dávek prostřednictvím peněžních poukázek České pošty (složenek) při zachování možnosti tuto službu využívat, avšak zpoplatněně
2) u vybraných dávek (účelových) v budoucnu kontrolu jejich použití
b) zapojení většího množství bank do systému (dle podmínek MPSV) a s tím spojené výhody – viz. níže,
c) vydávání speciální karty sociálních systémů bude omezeno jen na některé příjemce dávek (tam, kde je to nezbytně nutné – v budoucnu bude vyžadována kontrola účelu poskytované dávky) a těm, kteří si neotevřou běžný účet v jedné ze zapojených bank a
d) zachování možnosti fyzické donášky dávky jejímu příjemci (vyjma vybraných dávek, kde by bylo užití karet povinné – např. účelové dávky v hmotné nouzi).


Zapojení dalších bank do výplaty (přínosy z pohledu veřejné sféry):
· je v souladu s účelem systému karty sociálních systémů
· zůstává na platformě podmínek MPSV
· zvyšuje transparentnost zavedení a provozování systému
· omezuje závislost státu na jediném vybraném soukromém subjektu
· umožní zapojení České pošty, příp. dalších distribučních sítí do systému výplaty
· naplňuje deklarovanou poptávku ze strany MPSV, v průběhu soutěže, po zapojení více subjektů
· nepřináší další významné a neočekávané náklady na straně MPSV (a to ani zapojením České pošty)
· odstraňuje monopolizaci systému a zakládá soutěž privátních subjektů – stejné podmínky pro všechny subjekty na trhu
· nevydáváním jednotné karty odstraňuje stigmatizaci příjemců dávky ve společnosti
· konkurence přináší zvyšování kvality služeb pro klienty

Souhrn
Právní předpisy ani smluvní vztahy MPSV neomezují provedení systému karet sociálních systémů založeného na platformě podmínek MPSV. Systém, umožňující výplatu prostřednictvím více bank je evidentně výhodnější jak pro MPSV, tak pro příjemce dávky.
Tento systém je v souladu s účelem zavedení karty sociálních systémů (elektronizace výplaty, identifikační funkce příjemce dávky a kontrola čerpání účelových dávek). Jeho vytvoření neznamená žádné významné náklady na straně státu.
Zůstává zachován princip, že smluvní partner MPSV (zajišťující výplatu dávek) neobdrží za svou službu žádné prostředky z veřejných zdrojů. Ponechání možnosti výběru (poskytovatele, resp. formy) na příjemcích dávek zlepší akceptaci systému příjemci dávek a eliminuje většinu námitek, jimž je stávající režim vystaven.Jan Bartošek
místopředseda KDU-ČSL pro sociální politiku
autor z došlé korespondence @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se