06.10.2012 10:44:32
Václav Prokůpek, lídr Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji: Proč odmítáme církevní restituce
Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji odmítá církevní restituce!

Stanovisko Sdružení nestraníků k církevním restitucím:

Sdružení nestraníků zásadně odmítá návrh zákona o církevních restitucích. Proti zákonu máme zejména tyto výhrady:

1. Církev nemá na vrácení majetku právní nárok. Církev nebyla nikdy majitelem polí, lesů a dalšího majetku, který spravovala. Jednalo se o státní majetek, který král zpravidla bezplatně pronajal církvi na časově neomezenou dobu, tzv. udělil v léno. Církev měla podobně jako šlechta povinnost svěřené území spravovat, to znamená vykonávat státní správu a soudnictví, udržovat pořádek, stavět a opravovat silnice atd. Vykonávala tedy veškerou činnost státní správy a samosprávy, přičemž poddaní měli povinnost platit (světské či církevní) vrchnosti daně nebo pracovat zadarmo na jejich polích. Církev byla tedy financovaná z práce poddaných na církevních panstvích. Panovník však měl právo léno opět odejmout, proto mohl císař Josef II. na konci 18. století zkonfiskovat dvě třetiny církevního majetku. Měl na to právo, neboť stát byl majitelem veškeré půdy a šlechta a církev ji pouze spravovala. Výkon státní správy a soudnictví v 19. století začaly vykonávat místo šlechty a církve státní úředníci placení ze státního rozpočtu. Tím již nebyla potřeba, aby šlechta a církev měla tak rozsáhlý majetek. Proto byla šlechtická panství stejně tak jako majetek spravovaný katolickou církví v první polovině 20. století znárodněn. Jeho restituce tedy v současné době nemá historické ani právní opodstatnění.
2. Církev nabyla velkou část majetku nepoctivým způsobem. Církev získala majetek nejen tím, že jim jej panovník pronajal, ale ho sama rozšiřovala. K tomu však používala prostředky, které dnes nemůžeme považovat za poctivé. Především církev vykořisťovala nevolníky. Nevolníci, ať již žili na panství nějakého šlechtického rodu nebo církve, museli několik dní v týdnu pracovat zdarma na panských polích a nic z toho neměli. V pozdějších dobách byly místo tzv. roboty zaváděny daně placené v penězích nebo v obilí a dalších zemědělských produktech, princip však byl stále stejný. Stavba hradů a zámků, ale stejně tak i kostelů a klášterů a zahálčivý a přepychový život aristokratů, kardinálů, biskupů a mnichů byly umožněny vykořisťováním 80% národa. Církev používala i další nečestné způsoby získávání peněz. Například prodávala tzv. odpustky, což bylo odpuštění hříchů, které mohl člověk získat modlením, poutí na nějaké posvátné místo, ale také tím že si od církve odpustek koupil. Církev za středověku zneužívala svého postavení ve společnosti a tvrdila lidem, že pokud si od ní nekoupí odpuštění svých hříchů tak přijdou po smrti do pekla a na základě toho získala obrovský majetek.
Tyto způsoby používala katolická církev po celé Evropě. U nás však byla situace ještě horší. V českých zemích se katolická církev zmocnila velké části majetku v době násilné rekatolizace po Bitvě na Bílé hoře. Je známo, že před rokem 1620 neměla katolická církev v Českých zemích velký majetek, protože většina národa byli husité a většina církevního majetku byla zkonfiskována již za husitské revoluce. Poté však česká husitská šlechta povstala proti nenáviděným Habsburkům, avšak byla poražena a v českých zemích začala násilná rekatolizace. Po bitvě na Bílé hoře museli všichni protestanti konvertovat ke katolické víře nebo opustit zemi. Velká část českého národa za třicetileté války zahynula a statisíce českých protestantů odmítlo přestoupit na katolickou víru a raději odešlo do ciziny, především do německých protestantských států, kde byli rychle asimilováni. Úbytek obyvatelstva v důsledku válečných ztrát a emigrace se odhaduje na zhruba 40%, v Čechách žilo před válkou 1.700.000 obyvatel a po válce jen 950.000. Na Moravě pak z původních 900.000 obyvatel zůstalo jen 600.000. Třicetiletá válka byla tedy největší katastrofou v dějinách našeho národa. Odpovědnost za to nesli Habsburkové, katolická církev a dále nově příchozí německé šlechtické rody jako byli zejména Schwarzenbergové a Lobkowiczové (vzpomeňte si na to, pokud uvažujete o tom, že budete volit jejich potomky). Polovina původní české šlechty byla vyhnána ze země a byl jim zkonfiskován majetek, a tento majetek dostali nově příchozí německá šlechta, a nebo právě církev. Zatímco statisíce Čechů umíraly za války a další statisíce musely opustit svou vlast, německá šlechta a katolická církev bohatly a stavěly si obrovské paláce, katedrály a kláštery. Na oslavu vítězství nad Čechy nechali Habsburkové postavit na Staroměstském náměstí v Praze tzv. Mariánský sloup. Tento sloup jako symbol rekatolizace a útlaku českého národa stržen pražskými vlastenci po vzniku republiky v roce 1918. Nyní ho Pražský primátor Svoboda chce obnovit, to samo o sobě ukazuje vlastizrádné smýšlení vedení ODS.
Po skončení první světové války, po třech stoletích cizí nadvlády získal český národ svobodu. Většina obyvatel Čech a Moravy si přála odčinit Bílou horu. Proto již za první republiky došlo k první pozemkové reformě a konfiskaci části půdy šlechty a církve. Po roce 1945 byla druhá pozemková reforma a další znárodňování půdy a zbytek byl znárodněn po roce 1948. Bez ohledu na zločiny komunistického režimu, ke kterým došlo později toto znárodnění lze považovat vzhledem k výše uvedeným skutečnostem za spravedlivou odplatu národa těm, kteří jej tři sta let utlačovali. Avšak současný zkorumpovaný režim, který zde vládne od roku 1989, má na věc jiný názor, nejprve pravicové politické strany vrátili majetek pobělohorské šlechtě a teď se chystají vrátit ho i církvím. Pokud s tím nesouhlasíte je zde jediné řešení- nevolit je.
3. Restituce jsou nespravedlivé vůči některým církvím. Podle vládního návrhu zákona má většinu ze 134 miliard korun z našich daní, které chtějí ODS a Top 09 a starostové věnovat církvím dostat katolická církev. Na druhém místě má být husitská církev, poté církev českobratrská evangelická a dále židovské obce. Částky, které mají jednotlivé církve dostat nezávisí na tom, jak velký majetek měly před válkou, ani na počtu věřících, ale na tom, jak vlivní politici a lobbysté je podporují. Tak například pravoslavná církev, která má desítky tisíc věřících má dostat velmi málo, zatímco Apoštolská církev, ke které se při sčítání lidu přihlásilo jen 4.900 věřících má dostat miliardu korun, tedy více než 200.000 Kč na jednoho věřícího (a tedy mnoho milionů na jednoho kněze). Důvodem pro tak štědrý dar od státu nemůže být to, že by církev měla před rokem 1948 nějaký rozsáhlý majetek, církev totiž tehdy ještě neexistovala, vznikla teprve v roce 1989. Je tedy vidět že výše darů od státu pro jednotlivé církve v přepočtu na jednoho věřícího se může řádově lišit, zřejmě v závislosti na tom, na jakou církev je napojeno více lobbystů. Pokud bude zákon v současné podobě schválen, hrozí, že za několik desetiletí budou kněží některých církví jezdit ve služebních Porsche, zatímco jiní budou chudí „jako kostelní myši“
4. Církvím ubývají věřící, proto tolik peněz nepotřebují. Počet věřících se neustále snižuje. Nejvíce vidět je to u katolické církve. Zatímco při sčítání lidu v roce 1991 se ke katolické víře přihlásilo 4.021.385 věřících, o deset let později to bylo jen 2.748.918 věřících, v roce 2011 už pouze 1.155.037. Lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat i nadále, protože ke katolické církvi se hlásí jen málo mladých lidí. Zatímco před druhou světovou válkou byla věřících velká většina lidí a značná část z nich chodila do kostela, dnes je věřících jen něco přes 10% a v budoucnu jich bude ještě méně. Církev už tedy nepotřebuje takové množství kněží, jaké měla dříve, a tedy ani nepotřebuje tak rozsáhlý majetek. Pokud by byl zachován současný systém financování církví, mohl by stát regulovat v budoucnosti počty kněží podle počtu věřících. Ale pokud se ODS spolu s TOP 09 a starosty podaří prosadit církevní restituce, tak hrozí, že za několik desetiletí budou kněží s obrovskými platy sloužit mše pro tři věřící, protože v menších městech a vesnicích do kostela víc lidí chodit nebude. Církve mohou namítat, že jim jde o spásu každé duše, to je sice možné, ale není důvod, aby duchovní služby, o které není mezi lidmi zájem, museli nevěřící financovat ze svých daní. Státní prostředky by jistě bylo možné vynaložit smysluplněji v zájmu všech občanů a ne jen malé menšiny.
5. Církve nebudou umět s tímto majetkem hospodařit. Katolická církev se má podle vládního návrhu stát největším vlastníkem polí a lesů v České republice, menší majetek mají dostat i ostatní církve. Zatímco s penězi od státu by si církve jistě snadno poradily, lesy a zemědělskou půdu obhospodařovat nedokáží, neboť lze těží představit, že by kněží pracovali na polích nebo v lesích, ale ani to, že by si na tuto práci najímaly placené zaměstnance, protože ke každému podnikání jsou třeba zkušenosti, které kněží nemají. Proto je jasné, že by církve velkou většinu polí a lesů, které mají dostat od státu rychle prodaly, nebo dlouhodobě pronajaly. Je předem jasné, kdo by tyto pole a lesy získal, ať už do vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu. Byli by to regionální kmotři ODS a TOP 09 a starostů a lobbysté napojení na tyto strany. Tito kmotři a lobbysté by se skoro zadarmo dostali k miliardovým majetkům. Církevní restituce jsou tedy největším tunelem státního majetku od doby kupónové privatizace. A to je hlavní a zřejmě i jediný důvod, proč ODS a TOP 09 a starostové prosazují proti vůli velké většiny občanů církevní restituce. Pokud chcete tomuto tunelu za desítky miliard zabránit, nevolte strany, které ho prosazují, volte nestraníky.

Co navrhujeme my?
Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji uznává, že církve ke své činnosti potřebují peníze. Jsme však pro zachování současného financování církví ze státního rozpočtu, který vyjde stát mnohem levněji a v budoucnu by se navíc příspěvky mohly snižovat v souvislosti s ubýváním věřících a tedy snižováním „poptávky“ po duchovních službách. Církve také provozují školy, ústavy sociální péče, nadace a jiné obecně prospěšné organizace. Myslíme si že stát by měl církvím na tyto činnosti dávat dotace, ale tak aby tyto dotace směřovaly do konkrétních škol, ústavů či nadací a ne dát církvím desítky miliard, aby si s nimi dělaly, co chtějí. Dále navrhujeme zavedení církevní daně, kterou by každý věřící mohl odvádět své církvi, tak že by pouze prohlásil na finančním úřadu, že chce, aby část jeho daní, do určité maximální výše, byla vyplacena konkrétní církvi, a o to nižší by pak byly daně odváděné státu. Sice by se tím také snížily příjmy státního rozpočtu, ale přesto by to stát vyšlo levněji než církevní restituce a bylo by to dobrovolné a tedy spravedlivé.

autor www.zapadocesi.info @  
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se