29.04.2012 17:35:52
Čas na změny: stanovisko k politické situaci u nás i ve světě
VÁŽENÍ SPOLUBOČANÉ,

naše občanská iniciativa zaujímá stanovisko k současné politické situaci v ČR a ve světě.
1.Jsme znepokojeni jako občané, pro něž morálka, čest a demokracie nejsou prázdnými pojmy, tím, že Nečasova vláda nereaguje na největší demonstraci občanů ČR po roce 1989 patřičným způsobem. Místo, aby podala demisi tak, jak ji vyzvaly občanské iniciativy pod hlavičkou opravdové Holešovské výzvy a odbory, snaží se protahovat agónii beztak mrtvé vlády, jejíž koaliční strany a ministři se již několikrát v tomto roce politicky znemožnili. Je absurdní, že tato vláda se snaží obnovit svou legitimitu na odpadlících z rozpadající se strany Věci veřejné. V dnešní vládě je mnoho lidí, kteří jsou spojováni s korupčními kauzami a navíc tato vláda se snaží schodky státního rozpočtu zacelit TUNELOVÁNÍM PENĚŽENEK OBČANŮ ČR, což je z hlediska mravního a morálního nepřípustné !
Abychom nebyli považováni některými ministry za naivní a nedemokratické občany, kteří pouze kritizují a nejsou schopni navrhnout řešení politické a ekonomické krize v ČR, oznamujeme, že spolupracujeme s řadou odborníků a ekonomů, kteří s námi sdílí hodnoty a sílu přímé demokracie. Politický systém, založený na vedoucí síle jedné strany KSČ, byl vystřídán politickým systémem, založeném de facto na soutěži dvou vedoucích politických stran, ODS a ČSSD, které za více než 20 let vládnutí napomáhaly v parlamentu přijímat tzv. děravé zákony, čímž napomohly vzniku prokorupčního prostředí, jehož důsledky a následky na vlastní kůži, my občané pociťujeme dodnes. Proto přicházíme s novou vizí - s novým politickým systémem, který bude založen na soutěži mnoha jednotlivých osobností z řad občanů tak, aby byli v případě politických či jiných pochybení odvolatelní občany, kteří je volili většinovým systémem, a to i dříve než po vypršení čtyřletého mandátu. Toto vše by bylo v rámci prosazení přímé demokracie do politického života v ČR ústavně zakotveno, a to včetně vedoucí úlohy lidu, každého jednotlivého občana, jako části lidu, a jeho nezcizitelného práva podílet se aktivně na řízení, kontrole a správě státní moci v České republice, a to po celou dobu její existence. Tímto právem máme na mysli institut všeobecného, pro všechny státní instituce závazného a občany vyvolatelného referenda. Občané budou míti právo volit a případně předčasně odvolávat své reprezentanty na všech úrovních moci a strukturách státu. V praxi to znamená, výrazné posílení role občana v zastupitelské demokracii a v kontrole důsledného oddělení moci výkonné od zákonodárné a soudní. Tato přímá demokracie, která výborně funguje už více než 700 let ve Švýcarsku a je v plenkách na Islandu, je jedinou možnou budoucností lidstva. Její prosazení do celospolečenského života přinese obnovení takových hodnot, jako jsou čest, morálka a vlastenectví. Jejím aplikováním bude výrazně omezena korupce, zneužívání moci, střety zájmů, tunelování a okrádání občanů. Přímá demokracie bude schopna eliminovat vliv stranických gurů, grémií a aparátčíků, kteří perverzním způsobem znásilňovali svědomí a vůli jednotlivých poslanců vzájmu stranické disciplíny. Právě toto napojení stranických struktur na kmotry přes lobbing je největším zlem této doby a tohoto marasmu, v kterém se celá naše česká společnost nachází.
Vážení spoluobčané, je nutné přinutit politické strany a politiky, zabetonované na velice lukrativních pozicích v parlamentu a vládě, akceptovat vůli českého lidu po zavedení přímé demokracie do našeho ústavního systému, kde bude jasně stanovena role občanů jako majitele a zaměstnavatele, zatímco v přeneseném slova smyslu, politik nebo kterýkoliv reprezentant bude v roli zaměstnance občanů. Tímto končí výsadní postavení politiků, soudců, státních zastupitelů a dalších, kteří si budou muset uvědomit, že opravdu jejich povinností je pracovat pro blaho občanů, lidu, státu, národa a ne že občan je v područí a otrokem politiků. Nakonec nic revolučního vlastně neprosazujeme! Chceme pouze opravdové naplnění ústavní povinnosti ústavních činitelů tak, že bude opravdu dodržován článek č.23 Hlavy druhé, odstavec (3) Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.". Oporu my občané máme i v Hlavě první, článku č.2, odstavec (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
Vyzýváme české politické strany, politiky, vládu, parlament a prezidenta, aby výsostné právo českého lidu a jednotlivých občanů bylo naplněno a o změně politického systému, založeném na soutěži politických stran, na politický systém, založený na přímé demokracii, tj. soutěži osobností, rozhodlo závazné REFERENDUM. Na základě tohoto referenda připravit úpravu Ústavy ČR a příslušných zákonů, včetně volebního, kde bude zakomponována VOLBA a ODVOLATENOST všech reprezentantů občanů ve správě státu. Vrcholným orgánem zákonodárné moci v ČR bude referendum, vyvolané 50 tisíci občany - voliči a v době mezi referendy bude orgánem zákonodárné moci parlament. V ústavě musí být důsledně oddělena moc zákonodárná od moci výkonné a soudní. V praxi to bude znamenat, že ministr nebude současně poslancem a nebo členem dozorčí rady nebo představenstva jakékoliv společnosti, firmy atd tak, jak je tomu bohužel dnes !!! Rovněž je třeba omezit imunitu ústavních činitelů pouze na politickou. Po přijetí ústavních změn, nechť vláda podá demisi a je rozpuštěna poslanecká sněmovna.
Po přijetí potřebných změn v Ústavě ČR lze vypsat předčasné parlamentní volby, které by se mohly konat zároveň s krajskými na podzim tohoto roku a to už podle nového volebního zákona tak, aby se šetřily finanční prostředky státu!
Nová poslanecká sněmovna by začala pracovat na základě morálních a etických kvalit osobností, bez výrazného vlivu politických stran a lobbingu. Prvním úkolem by bylo sestavení nové české vlády výběrovým řízením mezi morálně čestnými odborníky ze všech sfér celospolečenského života. Součástí výběrového řízení budou psychotesty.
Je třeba si uvědomit, že volbou osobností do poslaneckých lavic se konečně dostanou nestraničtí odborníci, kteří by se do těchto lavic nikdy v životě nedostali, neboť dnešní vstupenkou je členská knížka té které vládní strany. Těchto straníků není v ČR ani 100 tisíc, zatímco odborníků, slušných, poctivých a morálních lidí, nehledě na jejich pohlaví, náboženství, rasu a politickou orientaci je několikanásobně víc!
2. Vyjadřujeme znepokojení se zadržením a uvězněním pana Romana Smetany. Považujeme soudní proces, v kterém soudila jako soudkyně manželka politika Langera, za politický, zmanipulovaný a podujatý. O nezávislosti paní soudkyně lze více než pochybovat, neboť je v procesu v příbuzenském vztahu s osobou údajně poškozenou. Podle našeho názoru pan Roman Smetana se nedopustil trestného činu, ale přestupku. Z tohoto důvodu jeho zadržení a věznění je nezákonné!!!
Žádáme tímto o nápravu příslušné orgány a neprodlené propuštění obviněného! V zemi, kde ministr figurující ve skandální kauze s odkloněním více než 300 milionů Kč ze státní pokladny není pohnán k odpovědnosti, je absurdním výsměchem občanům ČR do tváře na jedné straně přehnané trestání a na straně druhé nekonání orgánů činných v trestním řízení a odhalování korupce. Morální kredit v ČR tímto absurdním rozsudkem pozbývá nejen výkonná moc, bohužel i zákonodárná a soudní.
3.Co se týká zahraniční politiky, jsme velice znepokojeni situací kolem íránského jaderného programu a harašením zbraní ze strany Izraele. Považujeme za nutné připomenout osudové chyby, jichž se dopustili před lety organizátoři tažení proti Iráku. Světová veřejnost je jednostranně masírována informacemi o údajném nebezpečí, hrozícím z Íránu, zatímco diplomatické úsilí o řešení problému je upozaďováno. My občané, kteří si vážíme demokracie, morálky, cti a lidského života, se rozhodně stavíme proti případnému útoku státu Izrael proti Íránu, neboť by to znamenalo v nastalé válce veliké neštěstí pro statisíce rodin na Blízkém a Středním východě, v už tak velice neklidném regionu. Jsme zásadně proti řešení problémů válkou, neboť chápeme válku za bezbřehé vraždění lidských bytostí. Pokud selhávají diplomaté v jednání, pak to znamená, že nejsou diplomaté!
Toto stanovisko Občanské iniciativy ČAS NA ZMĚNY předáváme českým médiím s tím, že budou objektivně informovat širokou veřejnost nejen českou o našich úmyslech, cílech a návrzích, které jsou v souladu s demokracií, humanismem a morálkou. Vyzýváme občanskou veřejnost, občanské iniciativy a sdružení, aby se s našimi požadavky ztotožnily a napomohly uvedení PŘÍMÉ DEMOKRACIE do života ČR tak, jako tomu je ve Švýcarsku a na Islandu.


Hlavní koordinační centrum Občanské iniciativy Čas na změny (http://cas-na-zmeny.webnode.cz/)

Více zde: http://cas-na-zmeny.webnode.cz
autor Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se