26.04.2012 23:14:04
Co píše Čas na změny? Co je PŘÍMÁ DEMOKRACIE
PŘÍMÁ DEMOKRACIE
Přímá demokracie je demokratická forma vlády, ve které lid vykonává státní moc přímo. V moderním pojetí státu se přímá demokracie uplatňuje vždy jako součást reprezentativního systému

Typy přímé demokracie

Existuje několik forem přímé demokracie:

* Lidová iniciativa - umožňuje lidu navrhnout či odmítnout ústavní či právní úpravu
* Referendum
o Fakultativní referendum (nepovinné, konzultativní): v tomto případě přichází návrh na referendum z parlamentu, je-li požadováno voliči a splňuje-li počet jejich hlasů příslušné kvorum pro tento druh referenda;
o Mandatorní referendum (povinné, obligatorní): pro případy, předepsané zákonem nebo ústavou (zpravidla pro změny ústavy);
* Plebiscit: toto lidové hlasování navrhuje vláda nebo parlament ad hoc.
* lidové veto - dovoluje lidu vyjádřit se pro přijetí či odmítnutí zákona
* odvolání poslance voliči


Principy přímé demokracie
Princip subsidiarity

Výkonná moc a tvorba právních norem musí být maximálně decentralizována a vykonávána vždy na tom nejnižším možném institucionálním stupni státní moci a správy z hlediska jeho působnosti.


Referendum

Referendum musí být kodifikováno v ústavě pro rozhodování o každé otázce, ke které je budou občané požadovat, je-li splněno stanovené kvorum hlasů voličů.
Reprezentanti

Reprezentant všech stupňů, přímo zvolení: starostové, krajští hejtmani, president republiky, musí mít reálnou výkonnou moc, která jim umožní účinně korigovat (vrátit zastupitelům k opakovanému projednání, vetovat, předložit k referendu) taková rozhodnutí zastupitelských sborů, která jsou motivována krátkodobým prospěchem omezených skupin občanů. Reprezentanti musí být osobně odpovědní za výkon své funkce svým voličům, kteří je mohou během jejich mandátu odvolat, ztratí-li jejich důvěru.
Soudnictví

Musí být zaručena jeho nezávislost a spravedlnost. Všichni soudci musí být voleni přímou volbou občany (v polopřímé demokracii zastupitelskými sbory). Jejich práce musí být pod kontrolou soudcovských kolegií a musí být odvolatelní z taxativních důvodů nebo na jejich návrh. Hlavním úkolem soudů je nalezení pravdy a vynesení spravedlivého rozsudku, který nesmí být nikdy v rozporu s mravností. Proto při rozhodování soudů vždy přednost má právo přirozené před právem pozitivním, duch zákona před literou. Účast občanů, morálka a veřejné mínění by se měly uplatnit účastí v senátech a u závažných trestných činů v porotním systému (podobně jako v USA).


Polopřímá demokracie

Podle názoru evropského hnutí Direct Democracy Euro-Vizion (DDEV) by polopřímá demokracie měla mít charakter následujících 8 podmínek:

* Ústava musí být přijata výhradně referendem
* Zákonodárná a výkonná moc musí být důsledně oddělené a výkonná musí být podřízena zákonodárné
* Volby zastupitelů všech stupňů musí být voleni v jednomandátových obvodech jako fyzické osoby. Volební kandidátky podle stran jsou nepřípustné.
* Volení zastupitelé musí být odvolatelní kdykoli v průběhu svého mandátu, když o tom rozhodnou jejich voliči
* „Prezidenti“ (federace, spolkových států, kantonů, krajů, obcí: primátoři a starostové) všech stupňů musí být voleni přímou volbou občanů
* Občané-voliči musí mít právo vyvolat referendum o jakékoli otázce, zejména v zahraniční politice a obraně)
* Zastupitelé musí pracovat v hranicích svého mandátu, ke kterému se zavázali
* Občané musí být plně-transparentně informováni o rozhodnutích, přijímaných (bez referenda) zastupitelskými orgány

Elektronická přímá demokracie

Elektronická přímá demokracie je jednou z forem přímé demokracie, která pro sběr hlasů využívá telekomunikační techniku. Související pojmy jsou open source governance a collaborative governance. Na internetu vzniká spousta aplikací pro podporu elektonické přímé demokracie, některé z nich jsou sdruženy v komunitě metagovernment, které slouží pro sdílení standardů a jiných informací o projektech.

Více zde: http://cas-na-zmeny.webnode.cz/news/co-vlastne-je-prima-demokracie-/

autor pro, www.nezavisliobcane.eu @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se