20.03.2012 19:18:20
Historie Kuby
Pro Evropu se objevení a samotná historie Kuby datuje na 27. října (v některých

záznamech se datuje objevení Kuby K. Kolumbem 28. října) roku 1492. Právě k tomuto

datu byl ostrov Kuba objeven světoznámým mořeplavce a objevovatelem, Kryštofem

Kolumbem. Námořní výprava Kryštofa Kolumba byla vypravena s cílem najít břehy

Indie. Posádka byla vypravena pro objevení nových druhů koření a asijských drahých

kovů. Nejlepší cesta do Indie byla tehdy podle všech odborníků v obeplutí celého

afrického kontinentu. Podle zdroj ů byl však Kolumbus poněkud jiného názoru, a to

vydat se na trasu západním směrem. Jeho cesta ale nabrala úplně jiných směrů než se

očekávalo a Kryštof Kolumbus se vylodil na severovýchodním výběžku kubánského

pobřeží v místě současného města Baracoa. V tomto místě se Kolumbus poprvé setkal

s místními domorodci. Podle dostupných pramenů jsou domorodci na ostrově v jeho

zápisnících popsáni jako nazí lidé, někteří mají kolem svých pasů uvázané zástěry z

konopí, jsou tmavé pleti a mají velmi drsné vlasy.
Pokud se podíváme na původní obyvatelstvo, ještě před Kolumbovým objevením,

skládalo se podle dostupných zdroj ů ze tří skupin. Prameny uvádějí, že všechny

skupiny pocházely z oblasti Golfského proudu. Nejstarší obyvatelé, kteří měly nejmenší

početní zastoupení, tzv. Guanajatabeyes, obývali nejzápadnější hornaté oblasti ostrova.

V dobách objevení ostrova Kolumbem tato skupina obyvatel téměř vymřela. Další typ

obyvatel sídlil ve střední oblasti Kuby. Tito lidé byli označování jako Siboneyes. Třetí

a nejvyspělejší skupina prvního kubánského obyvatelstva byla nazývána jako Taínos.

Osidlovali místa okolo vodních toků na východním území ostrova. V době, kdy se na

Kubě objevili španělští mořeplavci, sídlilo na ostrově několik i velmi rozdílně sociálně

vyspělých skupin obyvatelstva. Tedy lidé s nízkou úrovní společenského vývoje téměř

neměli šanci se proti dobyvatelům jakkoli bránit. Z toho důvodu střetnutí tzv. Starého

(Evropa) a Nového (Kuba) světa muselo pro původní obyvatele skončit katastrofou.2

Po pečlivém prozkoumání nového ostrova byl Kryštof Kolumbus natolik

uchvácen, že celé nově objevené území označil za nejkrásnější místo na zemi, jaké kdy

mohlo lidské oko spatřit.3

Při celkovém pohledu na historii Kuby, zjistíme, že kubánský obchod velmi

prosperoval, nebo naopak velice upadal. Ovlivňující faktory pro kolísavost obchodu je

samozřejmě věc politiky, která nebyla vždy nejjednodušší. Proto také celou historii této

země doprovází nezpočet revolucí.

V

této době, bylo zaznamenáno přibližně 300 000 domorodců.4

Obr. 1: Trasy Kryštofa Kolumba

Kuba byla zhruba dvě stě let, tedy od poloviny 16. století až do druhé poloviny

18. století, kdy nastala 1. krize španělského koloniálního systému, kolonizována a

držena pod vedením španělského království. Mimo jiné patřilo těchto téměř dvě stě

let do tzv. „Zlatého věku“. Období „zlatého věku“ bylo zaznamenáno ve španělském

písemnictví a výtvarném umění.5 Samotná kolonizace postupovala opravu velmi

rychlým tempem. Diego Velasgues, který patřil k posádce námořní výpravy objevitele

Kryštofa Kolumba, postupně zakládá první španělská města - Havanu, Santiago de

Cuba, Baracoa, Trinidad. Kuba byla tehdy určena za jakousi španělskou základnou,
2

POLIŠENSKÝ, Josef, Stručné dějiny Kuby, Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964, 1. Vyd., str.
28 - 30
3 ESO travel, Objevení Kuby, k dispozici na WWW: http://kuba.esotravel.cz/objeveni-kuby/,
[23.1.2012]
4 Kuba tamchci.cz,Josef, Stručné dějiny Kuby, Praha: Nakladatelství politické kolumbusfahrten.html
5 POLIŠENSKÝ, Historie Kuby, k dispozici na WWW: http://kuba.tamchci.cz/historie- kuby.php,
zdroj: http://www.geschichteinchronologie.ch/USA/trails/Coons_karte1492-1502- literatury, 1964, 1. Vyd.,
[23.1.2012]
str.45 - 46

nejlepším strategickým místem pro objevování nových zemí světa.6

Období kolonizovaní Kuby můžeme dle pramenů rozdělit celkem na tři časové

mezníky. Druhou polovinu 16. Století, můžeme považovat první část tohoto dělení.

V této době, tedy za vlády Filipa II., dosáhla španělská říše svého nejspíše největšího

územního rozmahu. V druhé polovině 16. století ale začal i jistý a neúprosný úpadek

celé španělské říše.

Druhé období, tedy druhý časový mezník, spadá pod 17. století. 17. století se zde

vyznačuje podobně jako i u nás nebo v Jižní Americe, nadvládou habsburského rodu,

ale i krásného a vznešeného barokního umění, bohužel však také století válek.

První dvě třetiny 18. století zahrnuje třetí období kolonizace Kuby. V této době

se španělské kolonie dostaly pod nadvládu francouzských a španělských Bourbonů.

To znamenalo jak v samotném Španělsku, tak i v jeho kolonizovaných území rychle

se vyvíjející novou společenskou třídu. Z běžného měšťanstva a velkostatkářů se stává

nová společenská vrstva, buržoázie.

Celé kubánské kolonionální panství spravovala tzv. Rada pro Indie (Consejo

de Indias). Tehdy tato rada byla brána jako jakési ministerstvo pro veškeré vzniklé

španělské kolonie. Hospodářské spravování měla na starosti Casa de Contratación,

která sídlila na jihu Španělka ve městě Sevilla. Zástupcem španělské koruny na

Kubě, nosil titul guvernér, nebo-li místodržící, označován také jako místokrál, Právě

on byl oficiálním zástupcem španělského krále v konkrétní kolonii. Spravoval tedy

především berní, soudní, hospodářské a vojenské záležitosti. Ostatní správní povinnosti

obstarávala městská samospráva (cobildo). Městská samospráva se skládala z městské

rady, která byla určována z příslušníků statkářské vládnoucí vrstvy. Samotná statkářská

třída byla složena z potomků španělských otců a také španělských nebo spíše matek

jiných etnických a nebo národnostních původů, jako indiánského, černošského, jakkoli

míšenského původu. Časem se právě tato společenská vrstva zmocnila téměř většiny

majetku představující pozemky země. Celá statkářská třída mluvila španělsky, což je

Diving
výrazněin Cuba, Historie Kuby, k dispozici na WWW: http://www.divingincuba.cz/historie- kuby/historie-
odlišovalo od ovládaných společenských vrstev na Kubě.
kuby, [23.1.2012]

Na ostrově se všichni lidé cítili být španělského původu a národnosti, tedy

cítili se jako členi vládnoucího národa. Tímto smýšlením se Kuba odlišovala od

samotného mocného Španělska, kde se i nadále starý partikularizmus7 nezdařilo zničit.

Kolonizovaná Kuba se však mohla na rozdíl od Španělska samotného pyšnit dobrou

městskou samosprávou.8

Roku 1521, po porážce městských obcí, velkých brutalitách a násilí se hroutí

velká aztéská říše, tedy oblast dnešního Mexika. Španělská velmoc tak získává přístup k

obrovskému bohatství. Následně po aztécké říši se hroutí i říše Inků, oblast součastného

Peru, to znamená, že španělské válečné výpravy se vracejí zpět do španělského

království s velkým množstvím indského a aztéckého zlata a mnoha dalšími drahými

kovy. Kvůli velké hrozbě přepadení piráty, se však španělské lodě shromažďují

u Havany, kde se seskupují do konvoj ů a teprve poté se vydávají s ozbrojeným

doprovodem na cestu přes

Atlantik zpět do Španělska.9 Španělský král Karel I., jemuž nyní patřilo velké množství

amerických drahých kovů, nadále nepotřeboval podporu kastilských a dalších

španělských měst. Obchodování s americkým kontinentem se tedy stalo královskou

monopolí a tak těžit z této situace a obchodovat s ním mohlo jen město Sevilla. Žádné

z mnoha jiných španělských měst s koloniemi obchodovat nesmělo. Obdobně se

nesmělo obchodovat ani mezi jednotlivými samotnými koloniemi. Dobře nakročený

obchodní vývoj mezi americkými koloniemi, tedy velmi rychle opadl. Španělská

královská koruna se poctivě starala o to, aby dostávala jednu pětinu výtěžku z dolování,

tedy jakési clo z exportovaného a importovaného zboží Kuby. Výsledkem bylo, že se

Kubánské území stalo oblastí podloudného obchodování. Proti této situaci, nezmohl nic

ani místodržící, který měl své sídlo od roku 1553 v samotné Havaně. Havana se stala

ústředním městem právě podloudného obchodování a získala status hlavního města

Kuby. Opevnění a početné kostely se staly koncem, respektive v druhé polovině 16.

století, symbolem celé Havany.

Pro jakoukoli dopravu mezi americkým kontinentem a španělským královstvím

Partikularizmus - prosazování jednotlivých zájmů nad zájmy obecnými: Slovník cizích slov, 2005-2006, k
dispozici na WWW: http://slovnik-cizich-
slov. abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=partikularismus, [26.1.2012]
8 POLIŠENSKÝ, Josef, Stručné dějiny Kuby, Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964, 1. Vyd.,
str.46-47
9 Diving Cuba, Historie Kuby, 2012, k dispozici na WWW: http://www.divingincuba.cz/historie-kuby/
historie-kuby, [26.1.2012]

byl roku 1564 zaveden systém konvojů. Toto opatření bylo nezbytné, jelikož břehy

Kuby se staly výhodným místem pro přepadávání západoevropskými piráty. Koncem

16. století došlo k zabrání piráty velké části ostrova Santo Domingo a malého ostrova

Tortuga. Ze zabraného území vznikla téměř oficiální pirátská republika. Pirátství se na

ostrovech Santo Domingo a Tortuze stalo tak běžnou záležitostí, že jí holdovali už i

tamněj ší obyvatestvo jako tzv. bukatýři (usedlíci), kteří poskytovali kůže z hovězího

dobytka na trh. Právě hovězí kůže se staly hlavním vývozním produktem v 16. století.

Legálně, tedy oficiálně se hovězích kůží vyváželo až přes 5O lodních výplav za rok,

ikdyž skutečný počet lodních nákladů byl mnohem větší.

Koncem 16. století Kuba konečně vyprodukovala a uschovala potřebnou finanční

sumu, která byla zapotřebí pro založení plantáží cukrové třtiny a výstavbu tzv. ingenios,

to jsou mlýny na zpracování vyprodukované cukrové třtiny. Stroje byly poháněny

vodní silou. Na ostrově měla svůj význam i těžba. A to konkrétně těžba mědi v okolí

oblasti El Cobre a vzácné dřeviny.

Ve stejném období, tedy na konci 16. století byl ostrov Kuba velkou pevností, ale

získávala také charakteristické rysy formující tzv. faktorie, tedy jakéhosi překladiště

věškerého dováženého a vyváženého zboží. Touto skutečností vznikl veliký rozdíl mezi

životní úrovní obyvatel města Havany a ostatních měst a oblastí, kde byly v porovnání s

hlavním městem jen nepatrné zemědělské osady.

Co se týká celého obyvatelstva Kuby, uvádí se, že v průběhu 17. století se počet

obyvatelstva až zdvojnásobil. Ve skutečných číslech dosáhl počet až k 50

lidí. Složení obyvatel bylo velmi jednoduché. Jednu polovinu tvořili běloši a tu

druhou polovinu tvořilo černošské obyvatelstvo. Velmi malý počet zde tvořili indiáni.

Růst počtu obyvatel byl na ostrově převážně přirozený, pouze v polovině 17. století se

na Kubu přesídlila část populace z Jamajky, která byla v té době dobývána Angličany.

Černošského obyvatestva přibylo na počátku a koncem století v důsledku rozvoje

obchodování s otroky. Kvůli tamějším životním podmínkám a vůbec úrovni života

mimo hlavní město, tedy nemoci (mor), ne příliš dobré stravě a podobně, většímu růstu

populace znemožňovali. Stávající lid španělského původu by se mohl rozdělit na tři

skupiny. Dvě skupiny, které představovali na ostrově vládnoucí vrstvu, byli pozemkový

vlastníci a duchovenstvo. Třetí skupina představovala drobné rolníky, služebníky a

řemeslníky.

Tzv. „černí otroci“ byli legálně přiváženi na Kubu na podstatě tzv. asiento, tedy

na základě jakéhosi královského povolení importu. Tito lidé byli poskytováni pro práci

na plántážích cukrové třtiny. Svobodní černoši, chudé bělošské obyvatelstvo a míšenci

převládali v pěstování tabáku. Skvělé vlastnosti tamějšího tabáku byly poznány až

koncem 17. století. Tehdy výrazně vzrostl počet dílen, které se zaměřují na zpracování

kubánského tabáku. Obchod s tabákem se dostal do popředí věškerého obchodního dění

a ostatní suroviny, jako byly drahé kovy nebo hovězí kůže, šly dopozadí. 10

V

přibližně 150 000 obyvatel a jejich počet stále vzrůstal. Byl zde rozvoj ve výrobě

a zpracování tabáku, rozvíjelo se proutnictví a chov dobytka jen vzkvétal. Drobní

podnikatelé a majitelé půdy se neměli nikterak špatně, ovšem nejlépe se měli a největší

úspěchy sklízeli Královské obchodní společnosti.

Nejvýznamnějším rysem společenského rozvoje v 18. století byl fakt, že se

populace, která byla španělského původu, začala členit. Nejmocnější a vládnoucí

třídu stále představovali statkáři a duchovenstvo. Ti nejúspěšnější měli snahu získat

šlechtické tituly, které v té době byli velice módní záležitostí. Společenskou vrstvu

venkovských pracujících tvořili drobní rolníci a zemědělští dělníci. Ani jedna z vrstev

obyvatel však nebyla spokojena se španělskou vládou a všemi jejími opatřeními.

Rozvoj dopravy, technických, ale i kulturních zařízeních podporoval hospodářský

rozvoj. Od poloviny 18. století mělo město Santiago svoji jakousi přípravku pro

vysokou školu. V samotné Havaně existovalo několik univerzit a jeziutská kolej. Již od

dvacátých let 18. století se mohla Havana pyšnit domácími básníky, první tiskárnou,

prvními spisy a kronikami. V této době byl ostrov velmi ovlivněn francouzským

stylem, jeho vkusem, smýšlením i řečí.

V polovině 18. století se francouzský vliv projevil i na kubánské politické scéně. Král

Karel III. projevil snahu ve způsobu vlády po vzoru Francie. Ve svých državách zavedl

zásady11 osvícenského absolutismu.12

Zahraniční politika Karla III., jeho snaha přiblížit se francouzskému způsobu

POLIŠENSKÝ, Josef, Stručné dějiny Kuby, Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964,
1. Vyd., str. 57 - 58
12 „Osvícenský absolutismus představoval pokus panovníků nebo jejich ministrů uplatnit názory
osvícenských filosofů ve vladařské praxi v podobě reforem, přičemž absolutistická moc zůstala na základě
rozumového zdůvodnění zachována a měla být novými opatřeními ještě posilována." StudentF, Osvícenský
10 POLIŠENSKÝ, Josef, Stručné WWW: http://studentf.info/osvicensky-absolutismus-18-stoleti/,
absolutismus, 2011, k dispozici nadějiny Kuby, Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964, 1. Vyd., str.
[26.1.2012]
47 - 51

době válečného rozmahu, tedy zhruba v polovině 18. století měla Kuba

vlády, zapříčinila vstupu do nové války s Anglií. Válka se velmi

podobala tzv. sedmileté válce13, kterou tentokrát na pevnině vedli Francie, Anglie, Prusko

a Rakousko. Španělsko pomáhalo hájit zájmy rakouských Habsburků Francie. Kuba měla

v této válce významnou roli. Roku 1762 se Velká Británie zmocnila Havany. Británie

tedy obsadila hlavní město Kuby a blízké okolí Havany, dál se však nedostala i díky

malé válce, kde se zúčastnila populace vnitrozemí ostrova. Španělská armádní síla ale

nedokázala Brity úplně vytlačit ze svého území. Podařilo se to až roku 1763, na základě

mírové smlouvy, která byla sepsána a uzavřena ve Versailllích. Důležitá je zde zmínka,

že v době okupace Angličanů hlavního města Kuby - Havany, bylo možné dále volně

obchodovat s britskými koloniemi. Po navrácení španělů zpět do hlavního města, už ale

nedošlo k obnovení Královské obchodní společnosti.

Následně poté se začala města v Katalánsku, Levantě a města na severním pobřeží

hospodářsky velmi významně rozvíjet. První průmysl, který se zde objevil byl textilní,

následně poté se objevovaly i základy pro železářství. Původní smýšlení monopolu pro

obchodování s americkým kontinentem, zde již neměl žádné příznivce. Na tomto základě

dostala povolení pro obchod s Amerikou i ostatní Španělská města.

Nové smýšlení o systému a formě vlády zastávali na ostrově nositelé titulu

generálního kapitána. Roku 1767 byli z Kuby vykázáni jezuité, jako představitelé a

zastánci starého feudálně katolického systému.

Kuba byla v druhé polovině 18. stolení velmi rozvíjející se zemí.

Vhlavním městě vznikaly nové budovy, byly postaveny nové komunikace, bylo

prováděno vylepšování opevnění města, budovány nové přístavy pro lepší obchodní

stategii a vznikaly nové osady. S tím úzce souvisí také rozvoj obchodu. Od roku 1774

byl export z Kuby zcela odproštěn od španělských cel.
autor Ing.Václav Prokůpek,Ph.D., ANO 2011 @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se