25.02.2012 20:38:53
Existuje na trhu mediální skulina?
V mediální teorii se můžeme setkat s různými členěními médií. Nejjednodušším je členění médií na klasická (tištěná média, billboardy, outdoor apod.) a elektronická (televize, rozhlas, internet atd.). Některá působí na emoce člověka, obvykle na více lidských smyslů (nejčastěji sluch a zrak), jiná pracují více s informací, jsou zpravidla uchovatelná a rytmus jejich přijímání si volí příjemce sám.
V posledních letech dochází k oslabení pozice tištěných médií na mediálních trhu, snižuje se jejich čtenost, a tím i počet inzerentů. Tištěná média si dlouhodobě nedokáží udržet zájem čtenářů. Je stále hodně vydavatelů, kteří věří, že jsou schopni vytvořit jiné, nové periodikum, jenž bude pro čtenáře i inzerenty dostatečně atraktivní, a dokáže zaměřit na tu správnou cílovou skupinu. A tak se stále objevují nové denky a časopisy. Jen málo z těchto nově vzniklých periodik ale na trhu skutečně přežije.

Jedním z možných důvodů, proč dochází k úbytku tištěných médií může být ten, že novinám a časopisům vyrostl nový konkurent – internet. Nejeden z pravidelných čtenářů si už dnes tištěnou verzi novin nebo časopisu nekoupí, za to se ale stává pravidelným návštěvníkem jejich webových stránek s online verzemi těchto periodik. Internetové verze mají pro vydavatele řadu výhod. Kromě zásahu velké cílové skupiny jsou podstatné především nižší výrobní náklady. U internetových magazínů odpadá cena za tisk, je třeba počítat pouze s provozními náklady (doména, správa, aktualizace). K dalším výhodám se řadí vysoká flexibilita obsahu, měřitelnost odezvy (návštěvnosti) stránek a interaktivita.

Internetová média vyžadují od čtenářů určitou míru aktivity. Čtenář musí mít přístup na síť, musí se k internetu připojit, najít si příslušnou webovou stránku a vyhledat obsah, který ho zajímá. Zásadním momentem internetových médií je jejich interaktivita. Možnost být interaktivní je velkým přínosem jak pro vydavatele, tak pro samotného čtenáře. Vydavatel jí může využít pro práci s určitou komunitou, popř. se může sám aktivně podílet na jejím vybudování (například budování zákaznického klubu). Pro čtenáře internet představuje možnost výměny názorů a zkušeností, diskuse, hodnocení, ankety, hlasování, online soutěže apod. Výhodou je také přístup do archivu článků a možnost zpětného vyhledávání.

Zatímco rozhlasovému či televiznímu spotu věnuje člověk 30 sekund pozornosti, tištěné médium se čte v průměru půl hodiny, a to nejen jednou osobou. Ti, kteří si je koupíje často předávají jednomu nebo více dalším čtenářům, takže v průměru si každý výtisk přečtou dva lidé. Čtenáři, obzvláště starší generace, stále berou tištěná média jako důvěryhodný a kompetentní zdroj informací a pravidelně a podrobně je čtou.

Do patnácti let bude cílová skupina seniorů tvořit čtvrtinu české populace. Kvalitní seniorský časopis se může stát důležitým komunikačním prostředkem s tímto segmentem. Znalost jeho specifik může do značné míry předurčovat efektivitu oslovení jak potenciálních čtenářů, tak možných inzerentů.

Pokud se v souvislosti s tištěnými médii podíváme podrobněji na cílovou skupinu seniorů, je možno předpokládat, že pro tuto cílovou skupinu

- tištěná média jsou stále důvěryhodným zdrojem informací

- díky své formě jsou (po televizi) preferovaným mediálním společníkem (možnost „odloženého“ čtení jak v klidu domova, tak venku na lavičce)

- jejich „spotřeba“ je nezávislá na čase (tzn. i dobře tématicky zpracovaná starší vydání mohou být po delší době zajímavá a čtivá).

Jaká je v současné době nabídka tištěných médií pro seniory? Existuje odpovídající tématická nabídka pro tuto cílovou skupinu? Je dostatečně využívána potenciálními inzerenty k jejímu oslovení?

1. 1. SENIOR JAKO SPECIFICKÁ CÍLOVÁ SKUPINA

Podle toho, pro koho budete časopis vydávat, musíte zvolit formu a obsah. Věková hranice čtenářů časopisu cíleného na seniory je 50+. Jedná se o skupinu ne zcela homogenní, protože zahrnuje osoby – ženy i muže rozdílného sociálního postavení, s nerovnoměrně rozdělenými příjmy. Patří do ní lidé s vyššími příjmy, ale také osoby závislé na sociální podpoře. Zároveň je možno sem zahrnout skupinu pasivních „příjemců stáří“ a zároveň novou generaci aktivních padesátníků, kteří žijí mnohem aktivnější život než žili jejich rodiče před dvěma desítkami let. Většině je ale společná snaha stále prožívat intenzivní život a nabytý volný čas aktivně využívat. Z pohledu marketingu se jedná o velmi zajímavou skupinu, která má podobné potřeby jako jejich vrstevníci z jiných generací.

Cílové skupině by měly odpovídat i obsah i grafická podoba média. Vhodně zvolený formát, čitelný font, zajímavá grafika, správně zvolený poměr textové a obrazové části, ale především promyšlený obsah, jsou zcela zásadními faktory, které ovlivňují atraktivitu periodika.

Co se týká obsahu, vydavatel by se měl zaměřovat na taková témata, která oslovují tuto čtenářskou kategorii. Vhodná jsou tématická vydání zabývající se praktickými otázkami ze života seniorů a jejich blízkých. Pravidelné rubriky (např. zdraví, tipy na výlet, tipy a doporučení, stalo se, jak na věc, dále osobnosti, vzpomínky, názory, seznamka, analýzy a komentáře apod.) mohou výrazně přispět k udržení zájmu o aktivní život. Navíc zajímavé informace, fotografie, rady, tipy a návody jsou ideálním prostředkem, jak pravidelně posilovat vztah jak mezi vydavatel a čtenáři, tak mezi čtenáři samotnými.

Neméně důležitá je volba distribučního kanálu. Časopis by měl být snadno dostupný, na místech, která cílovou skupinou bývají často navštěvována.

V řadě případů bude o nákupu periodika rozhodovat cena výtisku. Na konečnou cenu firemního magazínu bude mít vliv mnoho faktorů – jak často bude vycházet, jaký bude mít rozsah, formát, provedení, kvalitu papíru, kdo budou autoři článků, jestli máte k dispozici vlastní fotografie nebo jestli bude třeba je pořídit ve fotobance apod. Proto je důležité, aby svým obsahem periodikum cílilo i na ty, kteří k rozhodnutí o nákupu mohou přispět nebo je přímo realizovat.

1. 2. TIŠTĚNÁ MÉDIA PRO SENIORY – SITUACE NA TRHU

Na trhu tištěných médií pro skupinu seniorů se nejvýrazněji vyprofilovaly čtyři časopisy: čtvrtletník Vital Plus, dvouměsíčník Generace a měsíčník Doba seniorů a čtrnáctideník Třetí věk..

Časopis Vital plus si kladem za cíl pomáhat seniorům. Zásadní jsou pro něj rozhovory – vybírá si osobnosti vyznávající hodnoty, jež se ze společnosti vytrácejí. Otevírá témata, o kterých se nemluví nebo je společnost nechce slyšet: smrt, umírání, samota, ztráta partnera. Představuje seniory bez předsudků – takové, jací opravdu jsou: aktivní, milující, ale i zranitelní a bezmocní.

Časopis vychází i v internetové podobě (www.vital-online.cz) a vydává ho Elpida plus, o.p.s. Zřizovatelem fondu je jedna z největších farmaceutických společností na světě, britská GlaxoSmithKline (GSK). K dispozici je zdarma na vybraných místech.

Celobarevný dvouměsíčník Generace je určen začínajícím i pokročilým seniorům. Jedná se o první časopis tohoto druhu, který po roce 1990 začal v České republicevycházet. Díky tomu má stálou širokou čtenářskou základnu a zázemí autorů. Povzbuzuje seniory k aktivitě a přináší aktuální informace i historická témata. Pomáhá nacházet cesty ke zkvalitnění a zpestření jejich života. Nabízí moderní životní styl pro aktivní život ve stáří. Podporuje sebevědomí seniorské generace a její podíl na věcech veřejných. Pozitivními příklady z domova i ze zahraničí upozorňuje na generační potenciál a možnosti tzv. nepotřebné generace. Potlačuje společenské diskriminační trendy slabších. Pěstuje obousměrnou komunikaci se seniory. Časopis přináší zábavu, poučení a informace nejen seniorům a jejich blízkým, ale i široké odborné a laické veřejnosti, kterou seniorská problematika zajímá. Čtenáři v něm najdou bohatou nabídku témat z oblasti zdravotní a sociální, rozhovory s osobnostmi kulturního, sportovního i společenského života, reportáže a příběhy. Nechybí informace o činnosti sdružení ŽIVOT 90, historické kauzy a příspěvky z tvorby čtenářů. Časopis má řadu stálých rubrik(např. Radí nám odborníci, Jsme tu pro vás, Na návštěvě, Tipy pro vás, Z kalendáře, Pracujeme s technikou, Zvelebujeme své okolí…). K oblíbeným patří články o životním stylu, alternativní medicíně, cestopisné reportáže, kulturní novinky, sportovní ohlédnutí, křížovky, fejetony, humor atd.

Časopis vydává občanské sdružení ŽIVOT 90. Cena jednoho čísla je 24,- Kč. Roční předplatné (6 čísel), které je možno objednat nebo darovat, vyjde na 180,- Kč.

Měsíčník Doba seniorů, s podtitulkem České noviny pro české seniory přinaší mnoho zajímavých informací, novinek a soutěží nejen pro seniory. Informace o novém výzkumu o bydlení seniorů v nájemních bytech v Praze.

Vydavatelem je Rada seniorů České republiky. Cena za číslo je 11 Kč.

Již pátým rokem je na trhu časopis Revue 50plus, jenž nese podtitul Život v padesáti nekončí. Je společenským, informačním a vzdělávacím měsíčníkem pro ženy i muže nad 50 let. Poskytuje užitečné informace a vzdělává v různých zájmových oblastech, např. zdraví, kultuře, financích, technice, výživě, cestování atp. Časopis je určen všem, kteří chtějí i po padesátce vést aktivní a zajímavý život. Podporuje osobní pocit odpovědnosti čtenářů za vlastní zdraví a zdravý životní styl. V redakční radě zasedají lidé, kteří se seniorům věnují v rámci svého povolání , najdeme tu známá jména, jako např. prof. Dr. Solicha, předsedy Svazu důchodců, Ondřeje Suchého, herečky Jany Štěpánkové či prof. MUDr. E. Topinkové, přednostky Geriatrické kliniky. Časopis obsahuje velký počet inzerátů, zejména na léčiva, bez nichž by cena 29 Kč stoupla nejméně na dvojnásobek. Krédem časopisu je „Nenechte svou duši odejít do důchodu!“.

Vydává Altera Media s.r.o. v Praze. Cena je 32 Kč.

Časopis Třetí věk poskytuje v aktualitách tipy na regionální společenské akce, otiskuje reportáže, právní i lékařské rady odborníků a v zábavní části recepty, křížovky a dopisy čtenářů. Zajímavostí jsou jazykový koutek angličtiny a němčiny, kapitoly ze starších českých dějin, rady internetovým začátečníkům i zážitky z cest.

Vydává jej s.r.o. Promoveo sídlící v Liberci, ale redakci má v Praze. Firma sama si klade za cíl péči o seniory v oblasti bydlení a jejich aktivní život. Dalšími zájmy této společnosti jsou výstavba a provoz areálů komfortního bydlení, včetně veškerých služeb pro seniory, moderní bydlení sociální a zdravotní péče, volnočasové aktivity a cestování.

Cena jednoho čísla je 29 Kč, čemuž přispívá několik inzerátů, převážně propagujících léky.

1. 3. PŘÍLEŽITOSTI

Potenciální čtenáři časopisů a novin pro seniory tvoří také velmi různorodou skupinu. Zacílení nemusí směřovat jen na samotné seniory, ale především na jejich blízké a všechny ostatní, kteří se o problematiku života po skončení aktivní pracovní kariéry zajímají. Oslovenou skupinou mohou být rodinní příslušníci a také subjekty nabízející produkty nebo služby této specifické cílové skupině.

Seniorská periodika mohou být zajímavá pro inzerenty z řad výrobců

* léčiv a potravinových doplňků
* potravin
* hygienických a kosmetických výrobků
* zdravotnických pomůcek
* zahradnických a domácích potřeb, hobby prodejen
* bytových doplňků
* cestovních kanceláří nebo lázní
* komerčních zdravotnických zařízení
* finančních institucí
* klubů seniorů, domovů důchodců, knihoven, informačních center.

Pro stále aktivní skupinu seniorů mohu být zajímavé i informace z oblasti automobilového průmyslu, dále z oblasti módy, zdravého životního stylu, péče o tělesný i duševní rozvoj apod. I těmto inzerentům se nabízí vhodná příležitost, jak oslovit své potenciální klienty. Ve většině těchto případů výše zmiňované subjekty využívají inzerci jako komunikační nástroj velmi často. Právě inzerce by měla pokrýt významnou část nákladů na výrobu periodika.

ZÁVĚR:

Kromě čtyř, výše uvedených tištěných periodik, existuje již významně víc interentových médií, která jsou určena seniorům (senior revue, seniorum.cz, aktivní.cz, seniorTip.cz, seniorclub.cz, veselý senior, gerontologie.cz, senio.cz atd.). Je zřejmé, že v současné době si už i online verze těchto periodik našly své čtenáře. Vzhledem k silné orientaci této cílové skupiny na cenu lze usoudit, že čtyři tištěná periodika jsou prozatím dostatečnou nabídkou. V úvahu je třeba vzít, že z této skupiny se rekrutují i čtenáři jiných kategorií tištěných médií: hobby a volný čas, časopisy pro ženy, společenské magazíny, sport, zdraví a životní styl apod.

Na otázku, existuje odpovídající nabídka témat pro tuto cílovou skupinu, je možno odpovědět, že ano. Většina seniorů v současné době žije, nebo se snaží žít aktivním životem i po skončení pracovní kariéry, a přání se výrazně nemění. Co se jistě mění, jsou potřeby seniorů. Příležitosti, které se tak na mediálním trhu nabízejí, prozatím nejsou ze strany existující nabídky dostatečně reflektovány.

ZDROJE:

Ing. Šárka Daňhelová, Ph.D., Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, Sladkého 13, 617 00 Brno. Tel.: 549 498 666, fax: 549 492 020, e-mail:

http://www.casopisgenerace.cz/

http://www.seniorclub.cz/

http://www.seniorrevue.cz/

http://www.vital-online.cz/

http://www.zijemenaplno.cz/autor Ing. Václav Prokůpek, Ph.D., AGORA @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se