24.02.2012 08:26:23
Proč nejsou peníze na sociální služby
Prostředky ze státního rozpočtu určené k financování sociálních služeb každoročně klesají a zdaleka neodpovídají oprávněným požadavkům poskytovatelů sociálních služeb. Například v roce 2008 byla ve státním rozpočtu vyčleněna částka k financování sociálních služeb ve výši 7,1 miliardy Kč, na letošní rok je to, stejně jako pro rok předchozí, již jen 6,1 miliardy Kč. Pro MSK to představuje pokles z 850 mil. Kč v roce 2008 na 731 mil. Kč přiznaných pro letošní rok. Může se stát, že některé služby budou muset být zrušeny. Důvod je jednoduchý. Do dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro letošní rok se přihlásili
i poskytovatelé služeb sociální prevence, jejichž financování v letech 2009 – 2011 bylo díky individuálnímu projektu Moravskoslezského kraje „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ zajištěno z prostředků Evropského sociálního fondu. Je více než zřejmé, že stát měl s takovouto situací počítat.
Celkový rozpočet tohoto individuálního projektu, který zabezpečoval financování služeb sociální prevence, např. azylových domů, sociálně terapeutických dílen, nízkoprahových denních center, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodinu a dítě, domů na půli cesty, podporovaných bydlení aj., činil na tři roky více než 595 mil. Kč. Roční objem finančních prostředků jen v roce 2011 byl ve výši cca 225 mil. Kč. K tomuto je nutné podotknout, že v uvedeném období, tedy v letech 2009 – 2011 nemusel stát na provoz služeb sociální prevence financovaných z individuálního projektu dát ani korunu.

„Jednotlivé kraje, tedy i Moravskoslezský kraj, byly ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí v průběhu roku 2011 opakovaně ujišťovány, že služby sociální prevence budou financovány v letech 2012 - 2013 nadále z návazného individuálního projektu. Moravskoslezský kraj tedy připravil tzv. návazný projekt “Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji”, který byl v momentě otevření příslušné “výzvy” připraven předložit ke schválení. Ministerstvo práce a sociálních věcí však “výzvu” v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost otevřelo až v lednu letošního roku a navíc s pozměněnými podmínkami. To tedy bohužel znamená, že v letošním roce nelze vybraným službám sociální prevence přes maximální snahu kraje zajistit finanční prostředky
z Evropského sociálního fondu,“ informoval náměstek hejtmana pro sociální věci Svatomír Recman.

Během října a listopadu loňského roku uskutečnil sociální odbor krajského úřadu pracovní jednání za účasti představitelů dvaceti obcí Moravskoslezského kraje, na jejichž území jsou poskytovány služby sociální prevence. „K jednání za účelem vyjasnění potřebnosti a financování poskytovaných sociálních služeb a řešení vzniklé situace, byli na krajský úřad rovněž pozváni i všichni poskytovatelé služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. Jednalo se o 45 organizací poskytujících 150 sociálních služeb. Výsledkem těchto jednání bylo určení priorit potřebnosti jimi poskytovaných sociálních služeb a stanovení maximálních možných úspor v jejich rozpočtech, vedoucích ke zmírnění dopadu výše uvedeného poklesu finančních prostředků pro rok 2012, informoval vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Daniel Rychlik a dodal: „Cílem bylo nalézt optimální řešení pro udržení sítě potřebných služeb sociální prevence a zajištění adekvátních finančních prostředků na její provoz, příp. opodstatněný rozvoj.“

Je nutné říci, že vzniklá situace se nedá řešit jen úspornými opatřeními. Pokud si uvědomíme, že k finančním prostředkům chybějícím z Evropského sociálního fondu musíme u všech poskytovatelů, tedy nejen u poskytovatelů služeb sociální prevence, připočítat další růst nákladů v důsledku nárůstu cen energií a hlavně v důsledku zvýšení DPH od 1. ledna 2012, nelze tuto situaci bez účasti státu zvládnout. Již dnes víme, že jednotliví poskytovatelé se nevyhnou propouštění zaměstnanců, je tady reálné riziko uzavření 117 sociálních služeb, což povede k úbytku přibližně 465 pracovních míst a 831 lůžek v pobytových zařízeních. Takovýto zásah do rozsahu poskytovaných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje může přivodit ohrožení celkové stability a tedy fungování sítě sociálních služeb v kraji.

„S ohledem na stávající situaci ve financování sociálních služeb v letošním roce Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb v našem kraji pro sociální služby, které výpadek finančních prostředků pocítily nejvíce. Samotný dotační program znamená snahu o zmírnění již popsaného negativního stavu ve financování sociálních služeb, není a ani nemůže být jeho řešením. Není prostě v možnostech kraje deficit ve výši 220 mil. Kč nahradit. Věřím, že zdravý rozum zvítězí a společně se státem se podaří hrozící krizi vybudované a kvalitní sítě sociálních služeb nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v rámci celé ČR odvrátit,“ uzavřel náměstek Recman.

Do vyhlášeného dotačním programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb mohou podat žádost nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcemi a obce, jež mají oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o azylové domy dle § 57 zákona o sociálních službách, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona o sociálních službách, nízkoprahová denní centra dle § 61 zákona o sociálních službách a sociálně terapeutické dílny dle § 67 zákona o sociálních službách. Pro tento program je pro 2012 alokováno 5 mil. Kč. Nejvyšší možná dotace je ve výši 400 tis. Kč, záleží na druhu a rozsahu poskytované služby. Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí, Odbor kancelář hejtmana kraje
autor www.vaclavprokupek.cz @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se