22.02.2012 09:40:49
Jak chápeme studium masové komunikace
Z hlediska vývoje studia a zkoumání komunikace a médií lze považovat za základní tvarující vědní odvětví zejména sociologii, psychologii, lingvistiku, ale také praktickou teorii žurnalistiky a v širším záběru také filozofii, estetiku, etnografii, filmovou vědu a právní vědy, ekonomii a další oblasti bádání, které se ze své perspektivy zabývají životem a jednáním lidí a společnosti.
Sociologie přispěla zejména logikou zkoumání vzorku a prosazením myšlenky. sociologie je příjemců médií (používaná zejména v oblasti marketingu a při kvantitativních výzkumech příjemců médií) vycházející ze sociologického poznání, že určité skupiny obyvatel se stejným znakem vykazují jistou podobnost ve svém myšlení a jednání a zároveň odlišnost od jednání odlišných skupin (muži versus ženy, lidé vysokoškolsky vzdělaní versus osoby se základním vzděláním, lidé žijící ve velkých sídlech versus obyvatelé malých vesnic). Postupně se v oblasti médií objevují i tradiční sociologická témata, jako je zkoumání vztahu různých sociálních skupin (a jejich reprezentace v mediálních obsazích), otázka moci (politické, ekonomické, symbolické) a vztahu k médiím (nebo mediálním obsahům), otázka hodnot a soustav idejí a jejich disproporčního zobrazování v médiích a řada dalších sociologických témat.

Psychologie přispěla ke zkoumání jednotlivých účastníků mediálně -komunikačních aktů, a zejména krátkodobých účinků médií na příjemce, jmenovitě pak psychologickým experimentem, ale také důležitými poznatky o odlišnostech psychického uspořádání jednotlivých příjemců a vysvětlením, co vede k tomu, že jednotliví příjemci mohou reagovat na mediální sdělení různě (kognitivní psychologie), v okrajové míře se později některé psychologické nástroje staly zdrojem poznání i mediálních obsahů (psychoanalytický přístup k mediálním obsahům, transakční analýza aplikovaná na diskusní pořady atd.).

Lingvistika svým zájmem o jazyk jako zřejmě nejdůležitější znakový kód mediální komunikace (jehož postavení je zdánlivě umenšováno rostoucí vizualizací komunikace) přináší řadu nástrojů pro zkoumání mediálních obsahů, a to na všech úrovních jazykového systému, od zkoumání frekvenčního slovníku jednotlivých médií, přes zkoumání označování a aplikace kritické lingvistiky, analýzu větné skladby, stylistiky, až s přesunem za hranice textu směrem k diskurzu. Postupem času se tak některé lingvistické nástroje začaly uplatňovat nejen v oblasti mediálních obsahů, ale i pro analýzu nepsaných textů (promluv či řečových aktů) během produkce sdělení mediálními profesionály i během jejich percepce příjemci.
autor www.vaclavprokupek.cz @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se