23.01.2012 13:13:02
Co jsem napsal před volbami roku 2010 a za čím si stále stojím!
Prioritou je pro mě obnovení svobody slova, jelikož, jak již říkal známý francouzský filozof Alexis de Toqueville v devatenáctém století, z jehož myšlenek čerpala řada demokratických politických stran a hnutí, svoboda slova je nedělitelná.
Do parlamentu kandiduji také proto, aby byla zastavena kriminalizace skutečné opozice v této zemi a došlo ke změně politického stylu, tedy vytvoření politiky otevřené k občanům, respektující jejich názory, hledající řešení problémů a oproštěné od uzavírání stranických obchodů a zaměřené na obecný prospěch. To je mojí prioritou při prosazování zájmů mých voličů nejen v letošních parlamentních volbách.
Rozvoj společnosti musí být založen na vzdělání, dostupnosti informací, rozvoji vědy, na vytváření příležitostí pro iniciativy jednotlivců i skupin, na respektu k právům druhých a na solidaritě s potřebnými. Prosperující stát se musí stát „sluhou“ občanů, nikoliv jejich „samolibým vládcem“. I proto stát chceme budovat zdola a měl by dělat to, co od něho občané, obce a kraje požadují, tedy vytvářet efektivní právní systém, který umožní ochranu slabých před silnými, je humánní vůči řádným občanům a obětem, nikoliv vůči zločincům, a vychází z představy většiny občanů o spravedlnosti. S tím pochopitelně souvisí jednoduchý, průhledný, účinný a snadno kontrolovatelný systém daní a veřejných financí, který výrazně omezí možnosti korupce.
Politická kultura se v České republice nedostala na úroveň první Československé republiky. Vedle právních norem jsou neodmyslitelnou součástí demokratické společnosti i etické normy odrážející společně sdílené morální hodnoty. Prosazení etiky do politiky považuji za úkol prvořadé důležitosti. I proto se snažím prosazovat přímou volbu prezidenta, omezení imunity zákonodárců pouze na výroky a hlasování v parlamentu, zapojení neposlanců do práce v parlamentních výborech, zefektivnění vztahů mezi komorami parlamentu, usnadnění účasti nezávislých kandidátů a jejich sdružení v komunálních volbách.
Česká republika ztratila vinou budování socialismu a následně mafiánského kapitalismu tvář země, která je mezinárodně uznávána a respektována. Rádi bychom takovou tvář celému světu opět ukázali. I proto je potřeba prosadit urychlené definování českých státních a národních zájmů jako základních společných zájmů občanů a vypracování strategie jejich zajišťování. Proto je nepochybně nutné zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti před organizovaným zločinem i běžnou kriminalitou. To je také nezbytným předpokladem spokojeného života každého občana a prvořadým úkolem státu. I proto chci prosazovat zásadní změnu trestní politiky, která zajistí lepší ochranu občanů před nebezpečnými zločinci.
Prvním krokem k řešení ekonomických problémů naší země je získání důvěry občanů kvalifikovaným popisem stavu věcí. Porozumění domácí veřejnosti je předpokladem sociální stability a spolupráce, porozumění mezinárodní veřejnosti je předpokladem důvěry investorů. Za nejlepší investici přitom považuji vzdělání. Zvýšení vzdělanosti a dostupnost vzdělání pro všechny je základem dlouhodobé prosperity naší země, a proto je i naší základní prioritou.
Z výše následujících důvodů připravujeme nový školský zákon. Sociální smír je budován na citlivých otázkách zaměstnanosti, bydlení a poskytování sociálních služeb. Jeho zachování je nezbytnou podmínkou úspěšného rozvoje naší země.
Nevymahatelnost práva a jeho odtrženost od představ občanů o spravedlnosti je jedním z nejzávažnějších problémů naší společnosti. Etické normy se musí stát vodítkem pro výklad a aplikaci právních předpisů.
Jelikož kandiduji v regionu, kde hraje nesmírnou roli venkov, odkud sám pocházím, chtěl bych se zmínit i o tom: Venkov chápu jako přirozený základ naší rozmanité vlasti. Rolník, lesník a rybář nejsou jen výrobci potravin a dřeva, ale stávají se tvůrci krajiny, v níž žijeme všichni.
I v nejmenších vesničkách mají lidé stejná práva a stejnou lidskou důstojnost jako ve městech. Vysoká kvalita životního prostředí je předpokladem dobrého zdravotního stavu občanů a úspěšného rozvoje země. Kromě finančně ocenitelných hodnot ctím i nehmotné životní hodnoty. Proto se již dlouhou dobu snažím prosazovat důslednou obranu zájmů českého zemědělství.
autor Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se